Pályázati aktualitások

A Széchenyi 2020-as pályázatok szépen lassan kimerülnek, vagy lezárásra kerülnek. A visszamaradt forrásokat - amennyiben lesznek ilyenek - vagy átcsoportosítják a népszerűbb jogcímekhez, vagy új jogcímekhez használják fel őket. Közben folyamatosan zajlanak a tárgyalások az Európai Bizottságban a 2020 utáni uniós ciklus támogatásairól. Addig is, hogy ne maradjunk pályázatok nélkül, sorra lehet hallani hazai finanszírozású konstrukciókról, így mostani cikkünkben ezeket is bemutatjuk.

A bemutatott pályázati lehetőségeken felül nagyon várjuk még az eredetileg decemberre ígért építőipari vállalkozások részére szóló pályázat megjelenését, melyről azóta sem jelent meg több információ. Azt viszont január harmadik hetében jelezték, hogy a felhívás még januárban mindenképpen megjelenik, így a cikk olvasásának pillanatában már lehet, hogy ez meg is történt. Addig viszont csak a meg- lévő, ugyanakkor korai határidejű pályázatokról ejtünk szót.

1. PM_KKVESZKOZ_2017 Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása

A felhívás célja azon mikro-, kis- és közepes vállalkozások támogatása, amelyek székhelyük szerint Pest megyében találhatók. A kiírás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A megvalósított beruházások által csökkenni fog az alacsony versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal rendelkező KKV-k száma. Támogatásra jogosult az a vállalkozás, mely mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül; 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik; Pest megye területén valósítja meg fejlesztését; a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig; éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt; rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes 365 napot jelentő üzleti évvel. Itt fontos megjegyezni, hogy Budapest nem Pest megye része, így a budapesti székhely, illetve megvalósítási hely nem felel meg a kiírás elvárásainak.

A gazdálkodási formakódjuk alapján az alábbi mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak: korlátolt felelősségű társaság; részvénytársaság; közkereseti társaság; betéti társaság; egyéni vállalkozó.

Fontos kritériumot határoz meg további két melléklete a pályázatnak: csak azok a vállalkozások nyújt- hatják be kérelmeiket, melyek főtevékenysége - és amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló mellék- tevékenysége - szerepel a pályázat mellékleteként közzétett TEÁOR-listában.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Új eszköz beszerzése

  • Kizárólag új eszköz beszerzése - és ezen belül is kizárólag azon eszközök beszerzése, melyek vám- tarifaszáma (VTSZ) szerepel a szintén a pályázat mellékletét képező VTSZ-listában.
  • Valamint a vállalkozás főtevékenysége, vagy a támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
  • Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a 3. mellékletben szereplő tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-a erejéig.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

  • Nyilvánosság biztosítása
  • Közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás jogcímen. A támogatás összege minimum 5 millió, maximum 60 millió Ft lehet.

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek figyelembe vételével.

de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 euro mértékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%;

regionális beruházási támogatás jogcímen kkv-k méretétől és a megvalósítási helyként szolgáló településtől függően lehet 30, 40, 45 vagy 55%-os intenzitás;

kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen a B) pontban fel nem sorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%.

A támogatási kérelmeket pontozás során választják ki, melynek során megvizsgálják a gazdálkodószer- vezet teljesítményét, a beruházás gazdasági hatását és a megvalósíthatóságát, illetve komplexitását és eredményességét. A maximálisan megszerezhető 55 pontból legalább 28 pontot kell elérnie a vállalkozásnak, hogy érdemben foglalkozzanak a kérelmével, ez még ugyanis nem jelent automatikus nyerést.

A pályázónak az elnyert összegért cserébe vállalásokat is teljesítenie kell, melyek közül a nettó árbevétel növelése kötelezően teljesítendő, valamint opcionálisan lehet választani a fejlesztés hatására megtartott, vagy annak hatására teremtett új munkahelyek számát. Az árbevétel növelésére vonatkozó minimum- érték a támogatási összeg egésze, vagy a támogatás igénylésének éve előtti utolsó lezárt üzleti év éves nettó árbevételének 5%-a a fenntartási időszak átlagában. A fenntartási kötelezettség a beszámoló el- fogadását követő hónaptól számított 3 éven át tart.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. január 31-től van lehetőség 30 napon keresztül, de a forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén az NGM felfüggeszti a pályázatot. A projekt-megvalósítás a pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető.

2. NFA-2017-2-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

A másik felhívás szintén egy hazai finanszírozású konstrukció. A pályázat célja a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság meg- erősítése, a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának érdekében az álláskeresők foglalkoztatása. Hasonlóan az előbb bemutatott pályázathoz, itt is választani lehet a támogatás jogcímei között.

Regionális beruházási támogatás

A támogatás intenzitása régiónként eltérő %-os mértéket enged: az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi és a dél-dunántúli régióiban 50%; a közép-dunántúli régióban 35%; a nyugat-dunántúli régióban 25%; a közép-magyarországi régióban településtől függően lehet 20 vagy 35%-os.

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Csekély összegű támogatás

A Felhívás által előírt minimum 25%-os saját forrás elvárása miatt ez esetben a maximális támogatási intenzitás 75% lehet vállalkozási mérettől függetlenül. Továbbá befolyásoló tényező lehet még az is, ha a vállalkozás a rendelkezésére álló de minimis keretből vett-e már igénybe támogatást az elmúlt három pénzügyi évben.

Támogatásra jogosult az a vállalkozás, mely Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-nak minősül. Ezen belül gazdálkodási formája alapján lehet gazdasági társaság, szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó, melyek beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/ vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek, beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel.

A pályázat során, a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára kell új munkahelyet létesíteni. Mivel a támogatás összege új munkavállalónként 1,5 millió Ft, ezért a pályázatban igényelt támogatás összege minimum 3 millió Ft lesz. Az új alkalmazottanként kapható 1,5 millió Ft kizárólag a nem regisztrált álláskereső személyek esetén érvényes, az összeg az alábbi esetekben tovább növelhető:

  • ha kiközvetített álláskeresőről van szó, akkor további 500 ezer Ft adható,
  • ha a kiközvetített álláskereső foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, akkor további 800 ezer Ft adható, valamint
  • ha a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft adható.

Az a) és a b) pontok vagylagosan értelmezendők, a c) pont viszont halmozható az előző két ponttal is, így akár maximálisan 2,9 millió Ft is járhat 1 új alkalmazott után. A támogatási összeget új tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére, ingatlanvásárlásra és -bérlésre lehet fordítani.

Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a támogatott használatában, és az nem szerepel sem székhelyeként, sem telephelyeként a cégnyilvántartásban. Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know- how számolható el. A tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának elő- feltételét jelentő, jogszabályban nevesített hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. január 1-től 2018. február 9-ig van lehetőség.

yes