fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2016 december 13.

Legutóbbi cikkünkben mikro-, kis- és középvállalkozások számára hamarosan elérhető pályázati felhívások tervezett tartalmát ismertettük meg olvasóinkkal. Jelenleg továbbra is csak ilyen, tervezetjellegű ismertetőről tudunk információt adni. Az akkor bemutatott négy felhívás egyébként még nem jelent meg végleges tartalommal – hasonlóan mostani írásunk fő témájához.

A GINOP égisze alatt az eddigi kapacitásbővítő pályázatokat elsősorban mikor-, kis- és középvállalkozások számára írtak ki, és az élelmiszeripari cégeket kizárták közülük. A Vidékfejlesztési Programban idén, 2016 februárjában indult élelmiszeripari pályázatban pedig csak a mikro- és kisvállalkozások vehettek részt. A jelenleg tervezett kiírással viszont azt a célcsoportot akarják versenyképessé tenni, melyek egyikben sem tudtak érvényesülni, ugyanakkor komoly gazdasági erőt képviselnek. Most ugyanis az első és egyetlen célcsoport: az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó középvállalkozások.

Tervezett tartalom

Az említett felhívás az Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatására – Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel címet kapta, GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámmal. Az elkülönített forrás összesen 100 milliárd forintot tesz ki és két összetevőből áll, melyek 50-50%-ban osztoznak a forráson: vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel.

Most tehát kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti feldolgozó tevékenységek fejlesztésére lehet projektet benyújtani – kivételt képez ez alól a TEÁOR 1020 Halfeldolgozás- és tartósítás, valamint 1101 Desztillált szeszes ital gyártása alá tartozó tevékenységek. Ennek keretében kiemelten most is az eszközbeszerzés a támogatási egység. Ez kötelező eleme is kell legyen a benyújtandó projektnek, minden mást csak e tevékenység mellett lehet megvalósítani, enélkül nem.

Támogatásra jogosultak köre

A már említett tevékenységet végző vállalkozások közül az nyújthatja be kérelmét, mely:

a)      rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele); és

b)      amely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt; és

c)      amely esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét; és

d)      amely Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A középvállalkozási kategória megállapításakor figyelembe veszik a kérelmet benyújtó partner- és kapcsolt vállalkozásait is, a b) pontban jelzett 50 fő statisztikai létszámmal viszont a támogatást igénylőnk is minimum rendelkeznie kell.

Támogatható tevékenységek bemutatása

a)Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – önállóan támogatható.

b)      Infrastrukturális és ingatlan-beruházás – önállóan nem támogatható.

c)      Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával – önállóan nem támogatható.

d)      A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése – önállóan nem támogatható.

e)      Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártásilicenc-, gyártási know-how-beszerzések – önállóan nem támogatható.

f)       Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható.

g)      Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése – önállóan nem támogatható.

h)      A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek – önállóan nem támogatható.

Mivel a fő irányvonal az eszközbeszerzés, a többi projektelemre belső korlátok is vannak. Attól függetlenül meg lehet valósítani, hogy az érdemi részét mégse az, hanem az építkezés, vagy a megújuló energia hasznosítása tegye ki. Ugyanis:

1.      az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük – vagyis eszközbeszerzés legalább 20%-ban a projekt részét képezze;

2.      az e) és f) pontokban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Ebből adott, hogy a költségek legfeljebb 80%-át teheti ki pl. az építészet, így akár egész komoly beruházásokat is meg lehet valósítani. Ilyen esetben – az eddigiektől eltérően – a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte. Az eszközök beszerzésénél azonban továbbra is figyelembe kell venni a felhívás mellékletét képező vámtarifaszám listát is és csak az ott felsoroltakra igényelhető támogatás. Hasonló lista van a szoftverek esetében is, arra külön TESZOR-lista található.

Az eszközbeszerzésnél az elszámolható költségek körét képezik az új termelő eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége; a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésének költsége; valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének költsége.

Építéshez kapcsolódó költségek lehetnek az infrastrukturális beruházások (pl. épületgépészeti gépek, épület energetikai korszerűsítése, mint hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, világítás korszerűsítése; elektromos energiaellátás hálózata, eső- és szennyvízelvezetés) költségei, valamint az ingatlanépítés, -bővítés, -átalakítás, -korszerűsítés anyagköltségei, és a kivitelezőnek fizetett munkadíj.

Immateriális javak között lehet elszámolni a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költségét, az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költségét, továbbá a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségét.

Egyéb szakértői szolgáltatásként lehet elszámolni a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsítványok megszerzésének költségét.

A projektnek részét kell képezze a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, melyhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak a pályázatban. Ezek aránya viszont maximum az összes elszámolható költség 0,5%-át teheti ki.

A támogatás mértéke, összege

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ahol a pénzügyi eszköz kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül (ld. írásunk végén található táblázat).

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb a benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevételének kétszerese lehet.

Az igényelhető:

–        vissza nem térítendő támogatás összege: min. 50.000.000 Ft, max. 750.000.000 Ft,

–        visszatérítendő támogatás összege: min. 50.000.001 Ft, max. 2.000.000.000 Ft.

Fontos kitétel, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét, továbbá a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet. Vagyis alapesetben legalább 25%-ot kitevő önerővel mindenképpen rendelkezni kell.

Ugyanakkor tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a támogatás és a kölcsön megállapításakor figyelembe kell venni a regionális térkép által meghatározott támogatási intenzitás maximumokat. Magyarul a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

a)      regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:

                             i.     az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,

                           ii.     a Közép-Dunántúl régióban 45%,

                         iii.     a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet,;

b)      megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az elszámolható költségek 70%-a lehet,

c)      csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100%-a lehet.

A felsorolásból látszik, hogy a közép-magyarországi régióban végrehajtani kívánt fejlesztések nem támogathatóak.

Fontos tudnivalók

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 30-tól 2018. november 30-ig lehetséges. A beérkezett kérelmek standard kiválasztási eljárás alá esnek, így szakaszos bírálatot határoztak meg. Az első szakaszzáró dátum 2017. január 15, mely értelmében az eddig beérkezett kérelmeket együttesen bírálják el. Ezt követően minden második hónap 15-e lesz a szakaszzárás.

A pályázat pontozás alapján történik, és legalább 50 pontot kell elérni a lehetséges 100-ból. Azonban nem elég csak a pontszámot elérni, a támogatási összeg érdekében kötelező vállalásokat is várnak cserébe. A kölcsön visszafizetésén kívül előírják az árbevétel tartását is: vállalni kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest. Ez viszont egy újabb jelentős könnyítés, az eddigiekben nemcsak tartani, de növelni is kellett az árbevételt.

Bírálat

Magát a konkrét projektet a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem lehet megkezdeni, a beadást követő napon azonban ennek már semmi akadálya sincs. A megkezdésből a kérelmezőnek se előnye, se hátránya nem származik. A projekt végrehajtására pedig 24 hónap áll rendelkezésre – ez vagy a megkezdéstől, vagy a Támogatói Szerződés hatályba lépésétől számítódik, a kettő közül a korábbi az irányadó.

A kérelmek bírálata két részből áll: egyrészt magát a projektet az Irányító Hatóság bírálja el, és dönt a kérelem tartalma alapján, másrészt a projektek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB Zrt. által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Mindkét támogatási formára (vissza nem térítendő támogatásra és kölcsönre) vonatkozóan csak akkor köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatási döntéssel rendelkezik.

A hitel főbb paraméterei

Kamat 1% / év
Kezelési költség Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Szerződésmódosítás díja

 

Nem kerül felszámításra.
Egyéb költségek A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A kölcsön a kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondíciónak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A kölcsön futamideje a.) új ingatlan-beruházás, -felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

c.) az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

 

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Rendelkezésre tartási idő: A fizikai befejezéstől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.
Türelmi idő: rendelkezésre tartási idő végétől számított max. 6 hónap, de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 42 hónap.

 

Pályázatírói vélemény 

Írásunkat a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján állítottuk össze. Maga a tervezet októberben látott napvilágot, és ahogy a bemutatásban is észrevehető volt, a tervezett kezdés november 30-át tartalmazott – ennek a dátumnak a tartása azonban nem valószínűsíthető. A 30-ai indulás ugyanis feltételezné, hogy október 30-án meg kellett volna jelennie a végleges felhívásnak. A benyújtási lehetőség kezdetét megelőzően 30 nappal ugyanis meg kell jelentetni a felhívást. Mivel ez a cikk írásának pillanatában – november végén – sem történt még meg, a pályázat már legalább 1 hónapos csúszással fog csak elindulni.

Hasonló a helyzet a korábbi írásunkban bemutatott négy felhívásnál is, ahol szintén nem jelent még meg a tervezeten kívül semmi más. Ott tehát szintén tolódik a beadhatóság kezdete. Ez bizonyos esetekben akár kedvező is lehet, hiszen aki építési engedéllyel járó beruházást szeretne végrehajtani valamelyik ottani projekt keretein belül, annak rendelkeznie kell már a benyújtáskor a jogerős építési engedéllyel. Így viszont kicsivel több idő jut a felkészülésre. Ami remélhetőleg nem szilveszter napján fog átfordulni élesbe.

                                                                                                                             Somogyi Tibor – Tóth Gergő Péter

                                                                                                            Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna