fbpx

Elfogadták a környezetvédelmi termékdíj törvény 2023-as évi változásait

Írta: Transpack-2023/I. lapszám cikke - 2023 április 16.

A Magyar Közlöny 2022. évi 211. számában megjelent a 2022. évi LXXVI. törvény a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról (a törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el), mely keretében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása is hivatalossá vált.

A környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról is gondoskodott a jogalkotó, ugyanis december 30-án megjelent az is. A módosítások 2023. július 1-jén lépnek ugyan hatályba, de ez elegendő idő. Kijelenthetjük ugyanis, hogy jelentős módosítások nem történtek. Valóban nem történt más, minthogy a jogszabály-módosítás előkészíti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerre vonatkozó rendelkezésérkezését.

A termékdíj törvény módosítása

Csekély mennyiségű kötelezettek

Ahogy az várható volt, a kategóriák összevonásra kerültek, és 100 kg elektromos, elektronikus berendezést nem meghaladó kötelezettek választhatják az átalányfizetést.

Forgalomba hozatal

A meghatározása kiegészítésre került, ugyanis a külföldön letelepedett gyártó által elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, végfelhasználók részére történő átruházás után is keletkezik kötelezettség. Tehát a távértékesítő kereskedők is kötelezetté válnak még akkor is, ha Magyarországon nem rendelkeznek adószámmal.

Termékdíj-kötelezettség termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő nyilatkozattételi kötelezettség kikerült a kötelezettségek közül.

Egyéni teljesítés

A 2023. évre egyéni hulladékkezelést választó kötelezettet termékdíjelőleg-megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettség nem terheli. Ennek oka, hogy június 30-ig lehet valaki egyéni teljesítő, így irrelevánssá válik a korábbi, december 20-i előlegfizetési kötelezettség. A 2023. évre egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a termékdíjbevallási és termékdíjfizetési kötelezettségét 2023. december 1-ig – a hasznosítást végző szervezet 2023. október 31-ig a kötelezett részére kiadott igazolása alapján, és a kötelezettség keletkezésének napján hatályos szabályok szerint – teljesítheti azzal, hogy az adómegállapítási időszaknak a 2023. január 1. és 2023. június 30. közötti időszakot kell tekinteni. Az a kötelezett, aki az egyéni teljesítést a tárgyévet megelőző évben is választotta – a csomagolószer termékáram kivételével –, a tárgyévet megelőző év forgalomba hozatali mennyiségének felét kell alapul vennie a hulladékhasznosítási teljesítmény kiszámítása során.

Elektromos, elektronikai berendezés

Terminus technicus helyett az elektromos, elektronikus berendezés a termékáram megnevezés.

Állami adó- és vámhatóság

Az állami adó- és vámhatóság helyett a jogszabály az állami adóhatóság megnevezést használja a továbbiakban. Állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet Következetesen és minden pontból kikerült a jogszabályból, a helyét pedig a koncesszor veszi át. Viszont megteremti a törvénymódosítás a jogfolytonosságot, hogy a 2023. július 1-je előtti időszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladatait az állami adóhatóság, valamint ugyanígy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet feladatait a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter 2023. július 1-jét követően is elláthassa.

Információáramlás

Az állami adóhatóság legalább negyedévente, de legkésőbb a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átadja a hulladékgazdálkodási hatóság részére az általa kezelt a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos és adótitkot, személyes adatot nem képező, összesített adatokat. Cél a hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésénekellenőrzése.

Gumiabroncs termékáram

A Magyarországon gyűjtött használt gumiabroncs külföldön történő felújítását követően a felújított gumiabroncs Magyarországra történő behozatala esetén a felújítás során hozzáadott anyagmennyiség tömege után nem keletkezik termékdíj-kötelezettség. A jogalkotó ezzel vélhetően ösztönözni kívánja az ilyen jellegű felújításokat. A 2023. július 1-je előtti időszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget a 2023. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések szerint teljesíti a kötelezett.

A kötelezettség alapjául szolgáló vámtarifaszám

Az időállapotára vonatkozó előírás megváltozott, ugyanis az a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet tárgyévet megelőző év január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján megállapított, a tanácsi rendelet I. sz. melléklete szerinti áruazonosító szám.

Az irodai – és reklámhordozó papír szabályozásának módosítása

Ha a termék egyidejűleg irodai- és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a nyomtatott felületre vetített 50%-ot meghaladó gazdasági reklámtartalom esetén „reklámhordozó” papír jelleg alapján áll fenn. Tehát ez azt a jogszabályi előírást hivatott rendezni, hogy korábbiakban azok az irodai papírok, aminek 50% alatti volt a reklámtartalma, azok után nem keletkezett fizetési kötelezettség, csak bevallási. A módosítással helyére került ez a kérdés, mivel így az akár reklámtartalom nélküli irodai papírok után is beáll a fizetési kötelezettség.

Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben továbbá

  • minden, ami az egyéni hulladékkezeléssel, valamint a hasznosíttatással, hulladékkezelési teljesítménnyel kapcsolatos,
  • a mezőgazdasági termelők termékdíj átalánya,
  • a növényvédő szer csomagolására vonatkozó visszaigénylési lehetőség.

Kiegészítésre került a törvény 1. számú melléklete is

  • A fotovoltaikus elem vámtarifaszáma aktualizálásra került a Kombinált Nómenklatúra változásával összhangban, így kötelezetté vált (fényelem, amely modullá vagy panellé összeállított, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) – 8541 43.
  • A Kombinált Nómenklatúra 2404 vámtarifaszáma alá tartozik a nem újratölthető, nikotint tartalmazó, égés nélküli belégzésre szánt termék, így a kereskedelmi megnevezése szerint eldobható elektronikus cigaretta is termékdíjköteles termék lesz.

Új termékdíjszámítási módszer

A termékenként és anyagáramonként fizetendő termékdíjtételeket meghatározó általános formula: T = (AT – F)

T: két tizedes pontossággal kiszámított, és a kerekítés általános szabályai szerint forintra kerekített termékdíjtétel (Ft/kg) azzal, hogyha (AT – F) eredménye negatív összeg, a T értéke nulla,

AT: a 2. pont szerinti táblázatban meghatározott, az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó általános termékg),

F: az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó, a termékdíj-megállapítási időszak első napján hatályos, Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg).

Az első díjközlés várható időpontja legkésőbb 2023. április 30. Csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell figyelembe venni. Azon termék- és anyagáramok esetén, amelyekre a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az F értéke nulla.

Az elfogadott és kapcsolódó végrehajtási rendeletekre vonatkozóan megjegyzendő, hogy az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2024. július 1-jén lépteti hatályba a műanyag italtartó poharak forgalomba hozatali tilalmát.

gumiabroncs
A Magyarországon gyűjtött használt gumiabroncs külföldön történő felújítása után visszaérkezve nem keletkezik termékdíj-kötelezettség

Felhívjuk az olvasóink figyelmét, hogy jelen cikk összeállítása a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályváltozásokat hivatott bemutatni, a szerző által a legfontosabbnak ítélt pontok vonatkozásában. A teljes jogszabály megismeréséhez szükséges a kapcsolódó jogszabályok teljes áttekintése a Magyar Közlöny jelen szakcikkünk elején hivatkozott számai, illetve a jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövegének teljes körű figyelembevételével.

Bízunk benne, hogy ezzel a szakmai összefoglalóval tájékoztatót tudtunk nyújtani az elfogadott környezetvédelmi termékdíj törvénymódosításával kapcsolatosan. A Green Tax Service Kft. csapata rendelkezésükre áll a témával kapcsolatos további kérdések megválaszolásában.

Sztruhár Imre és a GREEN TAX SERVICE Kft. csapata