fbpx

Ismét változott a környezetvédelmi termékdíj és az EPR kormányrendelet

Írta: Transpack-2024/I. lapszám cikke - 2024 március 22.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel kapcsolatos jogszabályt társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Energiaügyi Minisztérium 2023. 12. 14-én. A véleményeket 2023. december 21-ig várta a jogalkotó, mely a szűkös határidő miatt, az ünnepek közeledtével kihívások elé állítja véleményező testületek munkáját. A Magyar Közlöny 194. 2023. december 29-i számában kihirdetésre is került az elfogadott jogszabály.

Összességében elmondható a jogszabály-módosításról, hogy néhány technikai módosítást tartalmaz, melyek közül néhány pontját külön üdvözöljük. Sajnálattal tapasztaljuk azonban, hogy azok a kérdések, amiket a piaci szereplők, tanácsadók állásfoglalás kérésében feltettek, mint tisztázatlan terület, azokat a rendelet továbbra sem rendezi minden esetben és mélységében. Jelen szakmai összefoglaló kizárólag a környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel (EPR) kapcsolatos pontokra tér ki – a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) szabályaira, egyéb hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásra nem.

Ezeket a pontokat kívánja a jogszabály-módosítás szabályozni az EPR rendszerben

A láncügylet, háromszögügylet norma, szövegbe való beiktatása elemi szükségességű volt, amit több fórumon jeleztük a jogalkotó felé, már a legelső társadalmi egyeztetés során is. Ennek a pontnak az elfogadását a Green Tax Service Kft. valamelyest a saját munkája eredményének is tekinti. Nem minősül forgalomba hozatalnak a körforgásos termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása, ha a körforgásos termék külföldi rendeltetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként történő feladásra került, és igazolt módon külföldre kiszállításra került, vagy a körforgásos termék tulajdonjogának nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzitterületen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő átruházása (16. § (4) bekezdés d) és e) pont).

Reklámhordozó papír

Itt jelentős változások jelentek meg, nagyrészt a termékdíj törvényben összhangba hozva a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert.

Változott mindenekelőtt a definíció

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot (ide nem értve kizárólag a gyártó nevének és elérhetőségeinek feltüntetését) tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 22. pont c) alpontja által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik. Ez némileg aggasztó pont, mert a normaszöveg a gyártó nevének és elérhetőségeinek feltüntetését nem tekinti gazdasági reklámtartalomnak, viszont egy logó a szigorú értelmezésben már ezen túlmutat, arra nem érvényes a kivétel, mentesítő szabály.

Forgalomba hozatali speciális szabály

A körforgásos termék első belföldi forgalomba hozatalának minősül a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és a termék átadása). Ez, mint „lex” speciális megjelenik a termékdíj törvényben is. Az ugyan ismeri a bérgyártás fogalmát, miszerint amennyiben a megrendelő biztosítja az alapanyagok legalább 50%-át ingyenesen, akkor a megrendelő a termékdíj-kötelezett. Ez a módosítás azon túl, hogy az EPR rendelet nem ismeri a bérgyártás fogalomkörét, egyértelműsíti a reklámhordozó papírok után a kötelezett személyét, aki nem más, mint a nyomdai szolgáltatás teljesítője. Megjelenik a nyilatkozattételi kötelezettség a reklámtartalom tekintetében A belföldi előállítású reklámhordozó papír megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a gyártónak a megrendelt termék gazdasági reklámtartalmáról. A nyilatkozó a kötelezettségek teljesítése szempontjából gyártónak minősül, ha nyilatkozatával ellentétben a megrendelt termék gazdasági reklámot is tartalmazott.

A DRS alá tartozó cikkek EPR besorolása

A kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a KF-kódot a záróelem és címke anyagára vonatkozóan a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti csoportkód figyelembevételével kell meghatározni.

A használt csomagolószerek kérdése

A módosítás rendezi ezt a fontos kérdést, ugyanis nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni ismételten, amennyiben az igazolható módon megfizetésre került. A csomagolásra felhasználó, amennyiben ő volt a kötelezett, saját maga igazolja a kötelezettség korábbi teljesítését, amennyiben a tárgyéven az első forgalomba hozó fizette azt meg, úgy számlával vagy bizonyító okirattal tudja igazolni a teljesítést. Erre jó mondatok a számlán való feltüntetési kötelezettségre vonatkozó záradékok, melyek az alábbiak lehetnek.
Ha vásárolt, becsomagolt termék csomagolását használjuk fel: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”

Amennyiben használt csomagolószert használunk fel, amit üresen veszünk, kapunk, szerzünk: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.”

Az EPR-díjra vonatkozó számlamódosítás szabályai

A koncesszor által kiállított számla módosításának érdekében a gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait a tárgyévet követő év január 1. napja és március 31. napja között egy alkalommal módosíthatja. A fő szabály szerint a számla kézhezvételétől számítva 15 napon belül kell kezdeményezni a módosítást, ami halasztó hatállyal van a fizetési kötelezettségre. Az utólagos módosításra viszont negyedévente csak egyszer van lehetőség a továbbiakban, amennyiben az tárgyéven túli módosítási szándék. Ennek átgondolása fontos lenne, mert előfordulhat olyan helyzet, hogy utólagosan többször szükséges az adatszolgáltatásokat módosítani.

Bútor fából

A díjkódot 2023. július 1. napjától kell alkalmazni. Ez a pont technikai jellegű módosítás, hiszen a piaci szereplők tisztában vannak azzal, hogy egy fából készült bútor EPR-köteles termék. Ez a módosítás szükséges volt ahhoz, hogy a koncesszor az EPR-díjról szóló számlát kiállíthassa ebben a termékáramban.

EPR-nyilatkozat

Üdvözöljük azt a módosítási javaslatot, hogy a nyilatkozat az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére 2024. január 20. napjáig megküldött, a 22. § (1) bekezdése szerinti a 2023. év 3. és 4. negyedévét érintő nyilatkozat az abban megjelölt időszak első napjától hatályos. Ez feltétlenül szükséges, ugyanis a jogértelmezési dilemmák miatt nagyon sok nyilatkozat nem került a hatóság részére benyújtásra, illetve nem is készültek azok el időben. Amennyiben annak az időszaka 2023. 07. 01-i kezdetű, a bejelentés későbbi megtétele esetén is hatályosnak minősül. Fontos, hogy a nyilatkozattal értékesítők a számlán való feltüntettetését is módosítani kell a számlázás szabályainak megfelelően a nyilatkozat iktatási számának megjelölésével. Fel kell tüntetni, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre. Továbbá a KGYF-NÉ nyomtatványon is adatot kell szolgáltatni a nyilatkozattal értékesített körforgásos termék tömegéről.

Saját célú felhasználás

A külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől, amennyiben az elválasztott csomagolás csomagolási hulladékká válik, akkor minősül saját célú felhasználásnak. Ennek a módosításnak is örülünk, ugyanis így a hulladékalapú nyilvántartások létjogosultságát megerősíti a jogalkotó.

Sütőolaj és sütőzsír

Hatályon kívül helyezésre került „a kivéve műszaki vagy ipari felhasználásra” szövegrész. Ennek gyakorlati jelentősége, hogy a jogszabály nem határozza meg, hogy mi minősül műszaki vagy ipari felhasználásnak, ami alapján a kötelezettek nem tudták pontosan meghatározni a „mentességük fennállását”, főleg a külföldről behozott sütőolaj és sütőzsír tekintetében. Ezeknél a belföldi előállítású termékeknél a felhasználó nyilatkozatot tehet a kötelezett felé, amennyiben alapanyagként felhasználja ezeket, amik beépülnek a termékbe. Ez a módosítás így pontosítja, hogy mely esetekben „mentesülhet” a kötelezett, a műszaki vagy ipari felhasználást figyelmen kívül hagyva. A többi normaszöveg-módosítás jellemzően technikai jellegű változásokat tartalmaz.

A termékdíj törvény és a végrehajtási rendeletének módosítása

Külön kódon kell bevallani azokat a cikkeket, amelyek nem tartoznak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá. Ezeknek a termékdíjtétele a Ktdt. 2. melléklete alapján kerül meghatározásra. 1. 2. 3. a CsK kód 4–5. karaktere: 3a, illetve 37a. sorokkal egészül ki, mely az 1D, illetve 3D lesz. Ez azokat a csomagolószereket fogja szabályozni, amik sosem válnak csomagolássá. Itt kérdés továbbá, hogy a jogalkotó azokra a csomagolószerekre kívánja-e ezeket a kódokat alkalmazni, amik ténylegesen csomagolószerek, csak valami miatt nem töltik be a csomagolási funkciót (például selejtté válás), vagy azokat a termékeket, amik kizárólag a vámtarifaszámuk alapján érintettek, sosem válnak jellegükből adódóan csomagolássá, de nincsenek meghatározva a termékdíj törvény I. számú mellékletében található vámtarifa felsorolásnál kivételként. Ebben a kérdésben további állásfoglalási kérés benyújtása szükséges az Energiaügyi Minisztérium felé. Az elektromos, elektronikus berendezés KT-kódja is kiegészül ezzel párhuzamosan 0D kóddal az olyan cikkek után szintén, amik után nincs kiterjesztett gyártói felelősségi díj. A gépjárművekkel kapcsolatos KT-kódok is módosításra kerültek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk leginkább fontosnak ítélt változásokat mutatjuk csak be jelen összefoglalóban, a teljes módosítás megismeréséhez a termékdíjjal és EPR-rendszerrel kapcsolatos, hatályos normaszöveg mélységi áttanulmányozása szükséges.

Bízunk benne, hogy ezzel a szakmai összefoglalóval segítettünk megfelelni az EPR és a környezetvédelmi termékdíj szabályozásban bekövetkező változásokra. Kérdés esetén a Green Tax Service Kft. munkatársai állnak szíves rendelkezésükre!

Sztruhár Imre és a Green Tax Service Kft.